EMISJA
PUBLICZNA
AKCJI SERII C

Forestlight Games S.A.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENT
OFERTOWY

PREZENTACJA
SPÓŁKI

OGŁOSZENIE
MSiG

FORMULARZ ZAPISU
(wersja papierowa)

Formularz do zapisu w formie elektronicznej

O FIRMIE

Forestlight Games S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją gier własnych, pełniąc rolę twórcy oraz właściciela praw majątkowych do gry. Gry własne są autorskimi pomysłami Spółki i od początku są realizowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Spółka także wydaje i dystrybuuje gry innych podmiotów. Spółka produkuje i dystrybuuje gry na wszystkie dostępne platformy począwszy od komputerów PC przez dostępne konsole firm Microsoft, Sony i Nintendo.

Spółka działa na kilku poziomach produkcji i dystrybucji:

 • Produkcja gier z własnym IP zarówno zespołami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi a następnie wprowadzenie do sprzedaży samemu lub przez inne podmioty. 
 • Działalność wydawnicza gier firm trzecich, kiedy spółka występuje tylko jako wydawca.
 • Produkcja gier dla innych wydawców zgodnie
  z umowami o współprodukcji jak i rozliczeniem na zasadzie zlecenia połączonego z udziałem
  w zyskach.
 • Produkuje i wydaje gry oparte o zewnętrzne IP na platformy inne niż oryginalna gra. 

KLUCZOWE PROJEKTY STUDIA

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - Q3.2021

ZESPÓŁ

Tomasz Mazur
CEO

Ponad 30 lat w branży gier wideo. Od połowy lat 80-tych zaangażowany w rozwój polskiego gamedevu. Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Cenega, pierwszego dystrybutora i wydawcy gier, który posiadał swoje oddziały także poza Polską. 

Darek Kowalski

COO

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT, twórca i współtwórca wielu startupów. Szerokie doświadczenie w marketingu, rozwoju biznesu i zarządzaniu projektami. Laureat prestiżowych nagród m. in.
Deloitte Technology Fast 50
Rising Stars 2015.

Marcin Sadomski
CCO

Grafik 3D, pasjonat nowych mediów, przedsiębiorca z wieloletnią praktyką w produkcji gier, filmów animowanych i wizualizacji architektonicznych. Współtwórca epodręcznika Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz grafiki do gry THQ Nordic „Wreckfest”.

Damian Borek
CTO

Programista z 8 letnim doświadczeniem komercyjnym.
Twórca pierwszej polskiej Moby i twórca jednej z najczęściej pobieranych gier w Niemczech.
Entuzjasta fizyki i nowych technologii.

GRUPA KAPITAŁOWA

Pixel Trapps Sp. z o.o.
Mobile eSport&VR Games

Produkcja gier dla platform e-sportu mobilnego. Portowanie gier z katalogu Forestlight Games jak i innych producentów.
 
52% udziałów FLG

Aurora Studio Sp. z o.o.
Survival & Catastrophic Games

Producent gier z segmentu Indie Premium (AA) specjalizujący się w grach typu survival, czy fabularnych często poruszających także trudne moralne wybory.

46% udziałów FLG

CELE EMISYJNE

Forestlight Games planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na poniższe cele:

 • zakończenie prac nad produkcją gier Rollercoaster Mechanic, Camper Flipper oraz Lifeguard Simulator, także na portowanie ww. gier na inne platformy, w tym zwiększenie zespołów
  (75 % środków 
  pozyskanych z emisji Akcji Serii C);
 • przygotowanie preprodukcji i wersji internal demo jednej nowej, niezapowiedzianej dotychczas przez Emitenta gry
  (10 % środków pozyskanych z emisji Akcji Serii C);
 • realizację działań PR i marketingowych dotyczących w szczególności gier The Pope Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Camper Flipper oraz Lifeguard Simulator
  (15 % środków pozyskanych z emisji Akcji Serii C);

HARMONOGRAM EMISJI

 1. 20 grudnia 2021 r. - Dzień Prawa Poboru
 2. 21 stycznia 2022 r. -  Publikacja Dokumentu Ofertowego

I TERMIN PRAWA POBORU

 1. 21 stycznia 2022 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru w pierwszym terminie
 2. 12 lutego 2022 r. -  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru w pierwszym terminie
 3. 14 lutego 2022 r.- Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru w pierwszym terminie 

Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonają prawa poboru Akcji Serii C, Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych Akcji Serii C przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy

II TERMIN PRAWA POBORU

 1. 21 lutego 2022 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru w drugim terminie
 2. 7 marca 2022 r. -  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru w drugim terminie
 3. 8 marca 2022 r. - Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru w drugim terminie 

Pozostałe Akcje Serii C, nieobjęte w drugim terminie prawa poboru, Zarząd Spółki przydzieli
według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna

ZAPROSZENIE ZARZĄDU

 1. 9 marca 2022 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.
 2. 11 marca 2022 r. -  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.
 3. 14 marca 2022 r. - Przydział Akcji Oferowanych objętych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Obserwuj nas! Zapraszamy do kontaktu

Niniejszy materiał jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela Serii C Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100), oferowane w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii C emitowane są na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forestlight Games S.A. podjętej w dniu 20 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), z prawem poboru wyznaczonym na dzień 20.12.2021 r., dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki wraz ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forestlight Games S.A. w dniu 20 stycznia 2022 roku (tekst jednolity uchwały emisyjnej Akcji Serii C z dnia 20 stycznia 2022 r.). Akcje Serii C przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym opublikowanym w dniu 21 stycznia 2022 r. pod adresem www.forestlightgames.com i niniejszym formularzu zapisu. 

© Copyright 2022 Forestlight Games SA. All Rights Reserved.

Created with Mobirise - Go here